موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

اخبار موسسه

همه اخبار

عکس ها

همه عکس ها

آمار کلی موسسه باقیات

تعداد خانواده های تحت پوشش ثابت(خانوار)

170

تعداد خانواده های تحت پوشش غیرثابت(خانوار)

41

تعداد خیّرین ثابت

650