موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه خیریه باقیات الصالحات کامیاران

 

در تاریخ  ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ تحت شماره ۲۳ به ثبت رسید و در اجرای ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۸ نظامنامه ی ثبت شرکتها جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .

موضوع فعالیت موسسه :

 ۱- کمک و یاری رساندن به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
۲- کمک به رفع آسیبهای اجتماعی ناشی از فقراقتصادی  و فرهنگی
۳- جمع اوری و سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر
۴- همکاری با سازمانها و موسسات حمایتی جهت ارایه هر نوع کمک مادی و غیر مادی به
کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بی بضاعت
۵- ارایه برنامه آموزشی ، مشاوره تحصیلی و تربیتی به کودکان بی سرپرست وبی بضاعت
۶- تاسیس مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست وبد سرپرست در صورت توان مالی موسسه .

مرکز اصلی موسسسه :  کامیاران، خیابان صلاح الدین ایوبی، ترمینال ورمهنگ، جنب کوچه غزل، پلاک ۱

سرمایه موسسه : نقدی به مبلغ سی میلیون ریال که برابر گواهی شماره  ۳۳۳۱۷/۱۰۴۷ مورخ  ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بانک ملت کامیاران به حساب شماره ۴۰۸۳۱۹۳۱/۴۶ و گواهی شماره ۲۴۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بانک ملی ایران به حساب۰۱۰۸۲۹۰۵۷۲۰۰۰بنام موسسه واریز گردیده است .

مدت فعالیت موسسه از تاریخ ثبت به صورت نامحدود.

دارندگان  حق امضای کلیه ی مکاتبات رسمی موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره ،مدیرعامل یا خزانه دار همراه با مهر موسسه ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس ،مدیر عامل ویا خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر است.مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است .
ذیل دفتر از لحاظ امضاء در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ تکمیل گردید.

سرپرست ثبت کامیاران .