موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

۱- کمک و یاری رساندن به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
۲- کمک به رفع آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و فرهنگی
۳- جمع آوری و سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر
۴- همکاری با سازمانها و موسسات حمایتی جهت ارایه هر نوع کمک مادی و غیر مادی به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بی بضاعت
۵- ارایه برنامه آموزشی ، مشاوره تحصیلی و تربیتی به کودکان بی سرپرست وبی بضاعت
۶- تاسیس مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در صورت توان مالی موسسه
۷-تلاش در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ نیکوکاری در سطح جامعه
۸- اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار