اساسنامه موسسه

اساسنامه موسسه


خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه خیریه باقیات الصالحات کامیاران در تاریخ

23/11/90 تحت شماره 23 به ثبت رسید و در اجرای ماده 197 قانون تجارت و ماده 8

نظامنامه ی ثبت شرکتها جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .

موضوع فعالیت موسسه :

 1- کمک و یاری رساندن به کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

 2- کمک به رفع آسیبهای اجتماعی ناشی از فقراقتصادی  و فرهنگی

 3- جمع اوری و سازماندهی کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیر

 4- همکاری با سازمانها و موسسات حمایتی جهت ارایه هر نوع کمک مادی و غیر مادی به

کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بی بضاعت

 5- ارایه برنامه آموزشی ، مشاوره تحصیلی و تربیتی به کودکان بی سرپرست وبی بضاعت

 6- تاسیس مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست وبد سرپرست در صورت توان مالی موسسه .


مرکز اصلی موسسسه :  کامیاران – خیابان امام خمینی – پاساژ شاهو – طبقه دوم واحد هفت

سرمایه موسسه : نقدی به مبلغ سی میلیون ریال که برابر گواهی شماره  33317/1047

مورخ  16/11/90 بانک ملت کامیاران به حساب شماره 4083193146 و گواهی شماره

 2415 مورخ 16/11/90 بانک ملی ایران به حساب 108290572000 بنام موسسه واریز

 گردیده است .


مدت فعالیت موسسه از تاریخ ثبت به صورت نامحدود.

دارندگان  حق امضای کلیه ی مکاتبات رسمی موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره

،مدیرعامل یا خزانه دار همراه با مهر موسسه ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب

 رئیس ،مدیر عامل ویا خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر است.مکاتبات عادی واداری

 با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است .


ذیل دفتر از لحاظ امضاء در تاریخ 23/11/1390 تکمیل گردید.

سرپرست ثبت کامیـــــــــــــــــــــــــــــــاران .

ارتباط با ما


آدرس موسسه باقیات صالحات کامیاران
کردستان-شهرستان کامیاران -خیابان صلاح الدین ایوبی (جاده الک) مکان قبلی موسسه گاج [جنب کوچه غزل ]
تلفن موسسه باقیات صالحات کامیاران
8191#*97*788*
08735534146
ایمیل موسسه باقیات صالحات کامیاران
baghyatkamyaran@gmail.com

انتقاد و پیشنهاد


مکان ما در نقشه