موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

شماره حساب ها :

بانک ملی

شماره حساب :

  ۰۱۰۸۲۹۰۵۷۲۰۰۰

شماره کارت :

۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۳۷۶۷

بانک ملت

شماره حساب  :

۴۰۸۳۱۹۳۱/۴۶

شماره کارت :

۶۱۰۴۳۳۷۸۶۸۵۷۷۹۱۵

بانک قرض الحسنه مهر ایران

شماره حساب  :

۵۴۰۲۱۱۴۲۲۴۵۹۴۱

شماره کارت :

۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۱۱۸۸۰

آسان پرداخت

*۷۸۸*۹۷*۸۱۹۱#

کمک انلاین