موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران-۲

طرح نوروزانه ۲  موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران-۲

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲  موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه باقیات صالحات کامیاران

اخبار موسسه باقیات صالحات کامیاران برای طرح نوروزانه ۲ در اسفند ۱۳۹۷

اخبار موسسه باقیات صالحات کامیاران برای طرح نوروزانه ۲ در اسفند ۱۳۹۷

جمع آوری صندوق های موسسه باقیات صالحات کامیاران در مساجد سطح شهر در نماز جمعه

جمع آوری صندوق های موسسه باقیات صالحات کامیاران در مساجد سطح شهر در نماز جمعه

⚜ فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ⚜

⚜ فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ⚜

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران

طرح نوروزانه ۲ موسسه خیریه باقیات صالحات کامیاران